Brukervilkår Seaber App & Boatfinder

Oppdatert per 14/8-20

Vi i Seaber er opptatt av å levere en så god tjeneste som overhodet mulig, samtidig som vi ivaretar deg som forbruker. Vi håper derfor at du vil ta deg tid til å lese grundig gjennom vilkårene  før du benytter deg av våre tjenester.!

Dette dokumentet (“Brukervilkårene”) inneholder brukervilkår for Seaber App og Seaber Boatfinder , som kan lastes ned og bestilles via domenet https://www.seaber.no/ . Seaber App og Seaber Boatfinder driftes og leveres av Seaber AS (org.nr. 917 103 046) med registrert adresse Markensgate 8, 4611 Kristiansand (“Tjenestetilbyder”).

Din tilgang til, og bruk av, våre tjenester er betinget av at du aksepterer disse brukervilkårene, samt vår personvernpolicy (link). Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til våre tjenester. Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på hei@seaber.no.

Bruk av Seaber Appen

Det er 13 års aldersgrense for å bruke Seaber-Appen. Når du oppretter konto, må du oppgi følgende informasjon; navn, telefonnummer, epost, samt opprette et passord. Du kan velge å legge inn ytterligere informasjon, f.eks. detaljer om din båt eller venner. Dersom du oppdager mistenkelig aktivitet i tilknytning til din profil ber vi om at du kontakter oss snarest.  

Det er ikke tillatt å videreselge/dele tjenesten med mindre det foreligger en særskilt, skriftlig avtale som tillater dette. Oppdages videresalg av tjenesten, vil det behandles som strid av vilkår. Det relevante abonnementet vil da avsluttes av Seaber uten varsel eller refusjon. I tillegg reserverer Seaber seg retten til å stenge deg ute av Seabers tjenester for fremtiden.

Dine data i Seaber Appen

Innhold og opplysninger du gjør tilgjengelig via SeaberAppen kan benyttes ved utføring av kundeservice, markedsføring og utarbeiding av statistikk. Vi kan også hente informasjon som genereres ved bruk av våre tjenester, herunder GPS posisjon, tidspunkt for bruk, og bruksmønster. Informasjonen vil i den grad det lar seg gjøre bli anonymisert. Vi kan dele hele eller deler av denne informasjonen til våre samarbeidspartnere til markedsføringsformål og statistikk. Dette kan f.eks. være for å gi deg unike tilbud på medlemskap og forsikringer.  

Det er per i dag følgende samarbeidspartnere dette kan være aktuelt for:  

  • Redningsselskapet
  • Tryg Forsikring
  • Kongelig Norsk Båtforbund

Vi gjør oppmerksom på at denne listen kan oppdateres. Alle data blir behandlet i henhold til gjeldende GDPR lovgivning. Vi henviser for øvrig til vår personvernerklæring (link).

Angrerett & Reklamasjon

Forbruker som kjøper tjenester ved fjernsalg, herunder netthandel, kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Seaber har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Før oppgjør finner sted, skal varen sendes i retur til selger snarest mulig -og innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt. Returkostnader må du dekke selv, med mindre Seaber har misligholdt avtalen. Hvis kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal kunden betale for den bruk av tjenesten som har funnet sted om kunden går fra avtalen.

Forbruker må gi melding til Seaber dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Vi anbefaler deg på det sterkeste om å sende meldingen på e-post til oss på hei@seaber.no

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare) eller heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake.

Hvis det oppdages en feil eller mangel ved varen/tjenesten må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den gi Seaber skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
  • Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig
  • Kreve erstatning

Dersom selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Boatfinder - Fysisk produkt

Seaber App- Digitalt produkt, foreløpig gratis. Betalt premiumfunkjsoner kan komme på sikt

Personopplysninger

Dine personopplysninger behandles i henhold til vår personvernpolicy (link). All data behandles i henhold til gjeldene GDPR lovgivning. Du kan når som helst kreve innsyn i, eller sletting av, dine personopplysninger.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Tjenestetilbyder.

Seaber AS påtar seg ikke ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Seaber AS ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Endring eller avvikling av tjenestene

Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

Markedsføring og elektronisk kommunikasjon

Ved å laste ned Seaber Appen aksepterer du å motta kommunikasjon og tilbud fra oss og våre samarbeidspartnere, via pushvarsler, e-post, SMS, telefon eller meldingsfunksjonen i Seaber-Appen. Gi beskjed hvis du ønsker å reservere deg mot dette. Pushvarslene kan du selv skru av på ditt nettbrett eller mobiltelefon. Merk imidlertid at du ikke kan avslutte abonnementet for alle typer e-postkorrespondanse etc. fra Tjenestetilbyder, herunder meldinger om kontotransaksjoner, endringer i disse Brukervilkårene mv.

Begrensning av ansvar 

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom Seaber Appen tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

All bruk av våre tjenester skjer på eget ansvar. Vi tar ikke ansvar for hendelser i forbindelse med bruk av funksjonene i Seaber-Appen eller Boatfinder, herunder sjøkart, nabohjelpfunksjon, kontaktmulighet til redningsskøyte / Kystradio mm. Du erkjenner og godtar at Seaber AS ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av våre produkter og tjenester.  

Endringer

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på Seaber.no. Dersom endringene i Brukervilkårene etter Tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Seaber.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på vår hjemmeside godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no. Ved eventuelle tvist vil Seaber respektere Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.